Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


A Magyar Élőzene Nonprofit Kft. (székhely: 1033 Budapest, Vörösvári út 101.; cégjegyzékszám: 01-09-921458; adószám: 22209685-2-41; továbbiakban: „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az Érintetteket személyes adataik kezelésével kapcsolatban.


1. Adatkezelő cégneve és elérhetőségei:


A Magyar Élőzene Nonprofit Kft. (székhely: 1033 Budapest, Vörösvári út 101.; telefon: +36-1-478-0430; e-mail: info@dalok.hu)


2. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama:

 

Érintettek kategóriái Kezelt személyes adatok köre Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Természetes személy fogyasztó
(nem regisztrált)
 
Név
E-mail cím
Telefonszám
Számlázási cím
Hírlevélre feliratkozás
 

A résztvevők hozzájárulása Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (a) bekezdés a) pontja).


A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatok megadása önkéntes.

Szolgáltatás igénybevétele, szerződés teljesítése, hírlevél küldés A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek.
Természetes személy partner (hangfelvétel-előállítói jog jogosultja)

Név
Számlát kiállító gazdasági társaság neve
E-mail cím
Telefonszám
Számlázási név
Kapcsolattartó név, e-mail, telefon
Állandó lakcím
TAJ szám
Adóazonosító jel
Édesanyja neve
Nyugdíjas-e

Szerződés teljesítése, Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés b) pontja). Szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek (a regisztráció törlésével automatikusan megszűnik).
Számlázási információk a Számviteli tv. 169. §. (2) alapján a teljesítést követő 8 évig kerülnek tárolásra.
jogi kötelezettségének teljesítése (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII tv., az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI tv., az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2005. évi CXX. tv., a számvitelről szóló 2000 évi C. tv., illetve a társadalombiztosításról szóló jogszabályok rendelkezései szerint)

 

Az Érintett az adatkezelésre tett hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét, nem érinti továbbá azon jogkezeléseket, amelynek jogalapja nem az Érintett hozzájárulása volt.


4. Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is):


Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra, nem kerül sor.


5. A személyes adatok továbbítása, adatfeldolgozók személye:


Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezeléssel kapcsolatban:
5.1. Írókéz Kft. (1033 Budapest, Vörösvári út 101.) – könyvelés, számvitel, bérszámfejtés
5.2. Versanus Kft. (1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.) – szerver üzemeltetés
5.3. MFFK Kft. (4334 Hodász, Arany János utca 15.) - web-hosting szolgáltatás
A kezelt személyes adatok nem kerülnek harmadik országba (azaz az Európai Unión kívülre), illetve nemzetközi szervezet részére továbbításra.


6. A személyes adatok tárolásának időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai:


A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek, hacsak a személyes adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé az adatkezelőnek.


7. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:


Az Érintett kérheti az Adatkezelőtől:
a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy kezelésének korlátozását
d) adathordozáshoz való jog


7.1. Hozzáférés joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.


7.2. Helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.


7.3. Törléshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).


7.4. Adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.


7.5. Adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik.


7.6. Tiltakozáshoz való jog
Az adatkezelő automatizált döntéshozatalt, illetve profilalkotást nem végez. Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.


8. Az érintetti joggyakorlás általános szabályai


8.1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.


8.2. Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.


9. Jogérvényesítés


9.1. Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.


9.2. Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


9.3. Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (www.naih.hu).


10. Hírlevélre vonatkozó tájékoztató


Ha Ön hírlevélben kíván értesítést kapni a Dalok.hu oldalon bejegyzésre kerülő hírekről és újdonságokról, e-mail címével feliratkozhat a hírlevél szolgáltatásra. Az adatkezelés célja, hogy Ön e-mailben értesítést kapjon a publikált új tartalmakról. Az adatkezelés önkéntes, az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. A hírlevelek az Amazon Simple E-mail Service (Amazon SES) szolgáltatás útján kerülnek megküldésre. Az e-mail címeket az Adatkezelő munkatársai ismerhetik meg. E-mail címét addig kezeljük, amíg Ön hozzájárulását vissza nem vonja, amelyet Ön bármikor megtehet az értesítésekben foglalt módokon vagy úgy, hogy kapcsolatba lép velünk. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.


11. Cookie (sütik) kezelése


Az adatkezelő analitikai célokra adatot gyűjt a Dalok.hu oldal látogatóiról, a látogatásuk időtartalmáról, tevékenységükről. A sütik útján gyűjtött adatok anonimizált, illetve aggregát adatok, tehát azokból csak jelentős nehézséggel lehet egy-egy egyedi számítógépet beazonosítani, az egyedi érintett beazonosítására pedig nincsen mód. Sor kerül az IP cím kezelésére is, valamint arra, hogy az Ön számítógépén cookie-k (sütik) kerüljenek tárolásra. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Ha nem kíván az ilyen célú adatkezeléshez hozzájárulni, kérjük, hogy ne használja a Dalok.hu portált. Ha a sütik tárolását nem kívánja engedélyezni, azokat az oldalhoz való hozzáférést megelőzően a böngészője beállítások menüjében letilthatja. A sütik útján kelezt adatokat az Adatkezelő munkatársai, ismerhetik meg. 

 

Iratkozz fel hírlevelünkre és elsőként értesülj a legújabb megjelenésekről, olvass exkluzív zenei híreket és interjúkat, hallgasd meg podcastunkat!

Támogatóink

Partnereink