mztsz.hu
Támogatónk:
nka.hu
youtube.com
twitter.com
facebook.com
Együttműködő partnerünk:
Zeneszöveg Womex
Bognár Szilvia

Bognár Szilvia

"Embernek ének őrzi az időt, Az tartja számon minden eleinket! Hallgass meg egy semmicske éneket, S szíve járását hallod az időnek." (Ratkó József: Segítsd a királyt!) Talán nem is lehetne megkapóbb érzékenységgel írni letűnt évszázadok ránk maradt kincseiről, amelyeket – többek között – a néphagyomány őrzött meg számunkra. Így azokról a népdalokról, balladákról, amelyek – megénekelve az

tovább >>

Az előadó honlapja:

www.bognarszilvia.hu

www.dalok.hu/bognarszilvia

Az előadó Facebook oldala:

www.facebook.com/BognarSzilvia

Bognár Szilvia - Ének Őrzi Az Időt
Bognár Szilvia - Ének Őrzi Az Időt

Ének Őrzi Az Időt

Megosztás
Kiadó: Gryllus
Megjelenés éve: 2006
Album ár: 2050 Ft

Bognár Szilvia – ének
Majorosi Mariann – ének
Sebestyén Márta – ének
Bede Péter – furulya, szaxofon
Benke Ágoston Félix – dob
Bolya Mátyás – koboz
Juhász Gábor – gitár
Kovács Zoltán – nagybőgő, hegedű
Gyulai Csaba – ütőhangszerek, gadulka
Pál István ”Szalonna” – hegedű, brácsa, vokál
Thurnay Balázs – bolgár kaval, furulya, marimba, vokál
Erdélyi Flóra és Busa Dafna – mondóka

1. Születés 205 Ft

Születés

Kyrie eleison, Kriste eleison!
Mivel már béestvéledett,
Kérünk teremtőnk tégedet:
Hozzánk kegyelmességedet, .
Mutasd szokott őrzésedet!
 
Gaz álmok távul essenek,
Rút látásink elvesszenek,
Sátánok megköttessenek,
Hogy testünk ne fertezzenek.
 
Istennek hív Szent Angyala!
Engem, ki őrzésed alá
Az 'Úr kegyelmességéből
Bízattam anyám méhéből,
 
T ényeddel éjjel látogass,
Őrizz, vezérelj, támogass,
Hogy ördögnek álnoksága
Ne árthasson, s csalárdsága!
 
(Estvéli ének - részlet;
KÁJONI JÁNOS: Cantionale Catholicum, Csíksomlyó,1676.)
 
Fúdd el jó szél, fúdd el, hosszú útnak porát,
hosszú útnak porát, kicsi gyermek búját.
Hájdáj ...
 
Úgy elkukuljál mamámnak bubája,
Mint madár az ágon, s a fecske a házon.
Hájdáj ...
2. Forog az Esztendő Kereke 205 Ft

Forog az Esztendő Kereke

Kerek egy ég alatt
Kerek egy 'lstenfa,
Kerek lstenfának
Szép tizenkét ága,
Szép tizenkét ágán,
Ötvenkét virága, Ötvenkét virágán
Három aranyalma.
 
Nagykarácsony éjszakáján,
Krisztus születése napján,
Örüljetek, örvendjetek,
Megszületett már tinéktek!
 
Ma van Húsvét napja,
Másod éjszakája,jól tudjátok.
Kinek első napján
Jézus feltámadván dicsőségben.
 
Meghozta az lsten
Piros Pünkösd napját,
Mi is meghordozzuk
Királyné asszonyát. .
Ájná dájná, dánájdá ...
 
"Esik eső, essen!
Zab hegyesedjen,
Búza bokrosodjon!
Az én hajam olyan legyen,
Mint a csikó farka,
Még annál is hoszabb,
Mint a Duna hossza!"
3. Kicsi Leán Guzsalyasba 205 Ft
4. Koppan az Óra 205 Ft

Koppan az Óra

Felnőtt az út mellett két szál majoránna,
Nem szereti földjét, el akar bujdosni,
A naptól, a holdtól búcsút akar venni.
 
,,Búcsúzz Anni, búcsúzz apádtól, anyádtóI,
Apádtól, anyádtól, leán barátidtól,
Leán barátidtól, leán te magadtól!
 
Anyánmnak leánkája, anyámé,
Jól látom anyámé, koppan az óra, anyámé, s válunk el egymástól.
Anyámnak leánkája, köszönd meg apádnak, anyámé,
Hogy ekkorára felnevelgetett anyámé.
Köszönd meg, anyámé, nekem es, gondolj reám, anyámé,
 lsten tudja, hogy nevelgettelek."
 
"Gyüjj be anyám, gyüjj beJond be a hajamat,
Fond be a hajamat ötösbe, hatosba!
Ha most be nem fonod, többé be nem fogod."
 
,,Feküdjél le lányom leánti ágyadba,
Leánti ágyadba hajtsd le szép fejedet,
Hajtsd le szép fejedet selyem nyoszolyádba!"
 
"lstenem, országom, régi szabadságom,
Jaj. de hamar elmúlt az én lejányságom,
Jaj, de hamar elmúlt az én lejányságom!"
5. Este Lett a Leánnak 205 Ft

Este Lett a Leánnak

Vótam én es, mikor vótam,
S egy szép kertbe virágoztam.
 
de egy legén leszakísztott,
S immár magának marasztott.
 
Fejér végű kendőbe
Menjük ki e csenderbe,
Veres végű kendőbe
Mennyünk mennyegezőre!
 
Addig futtunk,fáradtunk,
Míg egy menyasszonyt kaptunk.
 
Sok esőbe, sok sárba,
mégse jártunk hejába.
 
Este lett a leánságnak,
Mind e nyári virágszálnak,
Este lett a legénségnek,
Mind e nyári füzlevélnek.
 
Este lett a leánnak,
Nem kell senki fiának,
Maradjon az anyjának,
Abrakos tarisznyának!
 
Három éjjel, három nap,
Ki kell járni lábamnak!
 
Hopp hajnalig, virjadatig,
Míg a csizmám kifeslik,
Ha kifestik, bevarrjuk,
Ezt a táncol eljárjuk!
6. Évkerék 205 Ft

Évkerék

Gólya, gólya, vaslapát,
Hozzál nekünk kisbabát!
 
Aludj, aludj én szentségem,
Csillag megy a fényes égen,
Az utakat bölcsek járják,
Áldásodat várva várják.
 
Lám a madarak is,
Hangicsálnak ők is, vígadoznak.
Termőfák újulnak,
Szép lánykák viduInak, virágoznak.
 
A kisgyerekeknek
Porba valójátszás,
Nagyobb gyerekeknek
lskolába járás,
Ejne dejne, denejde ...
7. Tiszta Fetekébe 205 Ft

Tiszta Fetekébe

Három esztendeje, negyedik befordult,
Hogy az én édesem háborúba indult,
Nad hosszú utakat eleibe vette
Se bút, s e bánatot zén szüvemre tette.
 
„Lújdaim, lúdjaim, szép fehér lúdjaim,
Nem láttátok-e ti az én édesemet?"
 
„De láttuk, vaj láttuk, zöld rózsamezőbe
nyugszik vala délre, fél könyökre dőlve,
Szedj vala rózsát, s várja vala magát."
 
Keresztül kell menni tizenkét havason,
Tizenkét havasnak kellős közepibe,
Kellős közepibe s egy jegenvefácska
S arra rea szállott harminchárom páva.
 
Ki kékbe, ki ződbe, ki tiszta veresbe,
Csak az én édesem tiszta feketébe.
8. A Csodahalott 205 Ft

A Csodahalott

" Kádár Kata édes rózsám,
Bár csak egyszer jönnél hejzám!"
,,Nem mehetek, nem szokásom,
Nincsen nékem ott járásom. "
 
,,Kata, Kata, Kádár Kata, :
Maj' csak neked ez a ruha, .
A négy szege kivirágzik,
S a közepe vérrvel habzik .
 
Akkor tudd meg, elvesztettek,
Feneketlen kútba vettek.
Nem jöttél eI nézésemre,
Jere bár temetésemre!"
 
Kiállott a lejány anyja,
S kérdi, kérdi, kérdi vala:
,,'Vajon kinek harangoznak?"
,,Meghótt, meghótt Molnár Bálint."
 
Be se mene Kádár Kata,
Az anyjának sírva mondja:
Nem engedett nézésére,
Engedjen temetésére!"
 
Fiam,fiam, :Molnár Bálint, .
Most jő, most jő Kádár Kata"
Be is mene Kádár Kata,
Reábútt Molnár Bálintra.
 
Fel is szekett Molnár Bálint,
Megelelte, megcsókolta.
,,Ne félj magad Kádár Kata,

Mert nem vagyok én meghalva "

9. Molnár András Éneke 205 Ft

Molnár András Éneke

Hallottátok, a faluba mi történt?
Hogy az éJJel Molnár Andrást megölték.
Vérét vették, mint a fogolymadárnak,
Halva vitték be az édesanyjának.
 
"Mondja meg Kend édesanyám,
Mondja meg Kend, mi zörög a zsebébe?
Ha apró is, vegyen egyet belőle!
Csináltasson márványkőből koporsót,
Négy sarkára veresse rá a jajszót!"
 
„Édesanyám, ne sirassa a fiát!
A síromon kinyílott már két virág.
Az egyiket szakítsa le magának,
A másikat az én kedves árván maradt babámnak!"
10. A Mennybe Vitt Leány 205 Ft

A Mennybe Vitt Leány

ltt es kerekedik egy kerek dombecska,
Réta nevelkedik egy éldes almafa.
 
Éldes ez almája, csukros e virágja,
Azalatt ül vala Márton Szép Ilona.
 
ltt es erszkedik egy gyalogösvenke,
Ösvenkén jövöget egy aran báránka.
 
Jobb oldalán hozza 'z áldott napnak fényét,
Bal oldalán hozza 'z áldot hódnak fényét.
 
Szőre szálán hozza 'z apró csillagokat,
S e homlokán hozza nyócvan mise gyortyát.
 
,:Meg ne jidj, meg ne jidj Márton Szép llona,
Mert mük hozzád jövünk, lsten parancsolta.
 
Szép szüzeknek serge csak egy híján telik,
Ha te odajőnél, veled az bételik."
 
„lsten fizesse meg, lelkem, édesanyám,
Ki kilenc hónapig méhedben hordoztál.
 
Kilenc hónap múlva e világra hoztál,
Met én el kell menjek mennybe, mennyországba."
 
Se e mennyei ajtók nyítatlan megnyíltak,
Mennyei harangok húzatlan es szóltak.
11. Évkerék 205 Ft

Évkerék

Nagykarácsony éjszakáján,
Krisztus születése napján...
 
Ma van Húsvét napja,
Másod éjszakája,jól tudjátok .. ,
 
Meghozta az Isten
Piros Pünkösd napját…
12. Az Utolsó Átváltozás 205 Ft

Az Utolsó Átváltozás

Meghalok, meghalok,
Tudom nemsokára,
de Tudom, nemsokára, jaj,
de Nem leszek én árva.
 
Meghalok, meghalok,
Szépen temessetek!
de Sírom tetejére,jaj,
de Rózsát ültessetek!
Bognár Szilvia - Semmicske Énekek / Ditties

Bognár Szilvia
Semmicske Énekek / Ditties
Gryllus
2008

Népzene, Világzene

Bognár Szilvia - Harang Csendül

Bognár Szilvia
Harang Csendül
Gryllus
2009

Népzene, Pop, Világzene

Bognár Szilvia - Csintekerintő CD2

Bognár Szilvia
Csintekerintő CD2
Gryllus
2011

Énekelt vers, Gyerek, Népzene, Vers / Hangoskönyv

Bognár Szilvia - Csintekerintő CD1

Bognár Szilvia
Csintekerintő CD1
Gryllus
2011

Énekelt vers, Gyerek, Népzene

Bognár Szilvia - Bognár Szilvia És Az etNoé

Bognár Szilvia
Bognár Szilvia És Az etNoé
Vasi Erta Kft.
2013

Világzene