mztsz.hu
Támogatónk:
nka.hu
youtube.com
twitter.com
facebook.com
Együttműködő partnerünk:
Zeneszöveg Womex
Nyisztor Ilona

Nyisztor Ilona

Nyisztor Ilona népdalénekes, pedagógus és művelődésszervező. Egy székely eredetű moldvai csángó faluban, a Tázló völgyi Pusztinában született 1956-ban. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, majd ötödik osztályos korától a bákói zeneiskolában tanult. Itt végezte el az óvónő- és tanítónőképzőt is, és itt érettségizett 1977-ben. Óvónőként előbb a Bákó megyei Dumbrava faluban, majd 1990 óta Onyest városában tevékenykedett.

tovább >>

Az előadó honlapja:

www.dalok.hu/nyisztorilona

Az előadó Facebook oldala:

Nyisztor Ilona - Moldvai Csángó Karácsonyi Énekek
Nyisztor Ilona - Moldvai Csángó Karácsonyi Énekek

Moldvai Csángó Karácsonyi Énekek

Megosztás
Kiadó: Etnofon
Megjelenés éve: 2003
Album ár: 2150 Ft

Nyisztor Ilona

1. "Az Egész Falu Zengett" 215 Ft

"Az Egész Falu Zengett"

Nagyon szép volt karácsony estéjén. Egész falu zengett. Oan karácsonyi
énekekvel, olyan szép volt hallani, jó volt hallani, mi a mennyországba lettünk volna.

De még jobban szerettem, mikor elkezdték mise után aztán szüleink, felnőttek énekelni, csokorba, nagyon szépen énekelték a Csordapásztorokat, Kelj fel
keresztény lélek. Nekik ugye más volt a hangjuk, nem mint nekünk, a gyermekenek, de mindegyiknek megvolt az ő szépsége.

Sajnos a templomba az én koromba csak románul énekeltünk ilyen karácsonyi énekeket, magyarul csak a házaknál.

Felkerestük a rokonjainkat, mert tőllük kaptunk többet. Gyermekek azok annak örvendtek legjobban, ha kaptak valamit.

2. Betlehemnek Várossában 215 Ft

Betlehemnek Várossában

Betlehemnek várossába,
Karácsonkor éjféltájba,
Fiúisten ember lett,
Egy kisgyermek született.

Őt nevezték Jézuskának,
A szent anyát Máriának,
Kit polyvába takartak,
Fekszik testje jászolyba.

Pásztorok a falu mellett,
Báránykákat legeltetnek,
Hallották az éneket,
Kis Jézushoz siettek.

Óhatosan letérgyeltek
Szép csendbe a jászoly mellé
És ők buzgón imádták
Égnek s fődnek királyát

Angyalok ott fenn az égbe,
Örvendnek szép fényességbe,
Vígan így énekelnek,
Dicsőség az istennek.

Azután még napkeletről,
Rogyogó szép csillag tűnt fel
És elindult nyugatra
Három király utána.

Megtalálták kis Jézuskát,
Köszöntették szűz Máriát,
Ajándékot odaadták,
Aranyat, temjént, s e mirhát.

De azt sokan nem szerették,
A rossz emberek üldözték,
Nádval verték szent fejét,
Véres arcát leköpték.

Elítélték csúf halálra,
Megfeszíték keresztfára,
Ott megholt egy kín után,
Nagypénteken délután.

Levették a keresztfáról,
Sírt csináltak kősziklából,
Testét odatemették,
És katonák őrözték.

De csak három nap maradott,
Harmadnapra feltámadott
És elküdte szentlelkét,
Ki megszentelt mindenkit.
Pünkösd napján szállott le
És itt maradt örökre.

3. Mostan Kinyílt Egy Szép Rózsvirág 215 Ft

Mostan Kinyílt Egy Szép Rózsvirág

Mostan kinyílt egy szép rózsavirág,
Betlehembe kibimbózott ződ ág,
Kit rég hogy vár mind az egész világ,
Király mennyből méltóság.

Ó te édes kicsi dologecskám,
Szűz tejemből szopó kis báránykám,
Szép illatú rozmaring szálecskám,
Hamar felnőtt violám.

Tejem vóna, meg es szoptatnálak,
Gyócsom vóna betakargatnálak,
A hidegvel csípni nem hagynálak,
Szógálnék, mind uramnak.

Szűz Márija úgy kesereg vala,
Szent Józseffel szent fiát alitsa,
Most ő nyugszik csak egy marok szénán,
Szemikből könny csordula.

Ó meg ne vess, hogy későn üsmertünk,
Mert mük hisszük, hogy születtél értünk,
Születésed ó édes reményünk,
Vedd kedvesen énekünk.

4. Születésin Istennek 215 Ft

Születésin Istennek

Születésin Istennek,
Az angyalok örvendnek
És vígan énekelnek
Dicsőség az Istennek.

A szűz Istent fogada,
Szűz szülé e világra
És szüzen megmarada.

Szent angyal mennyből hirdet
Pásztoroknak örömet,
Krisztusnak születését
És nagy gyönyörűségét.

A szűz Istent fogada,
Szűz szülé e világra
És szüzen megmarada.

Született Emmánuel,
Kit megmonda Gábriel,
Bizonyít Ezekiel,
Atyától származik el.

A szűz Istent fogada,
Szűz szülé e világra
És szüzen megmarada.

Ez nap krisztus született,
Máriától szüzen lett,
Kit férfi nem illetett,
Ma minekünk megjelent.

A szűz istent fogada,
Szűz szülé e világra
És szüzen megmarada.

Királyak őt imádják
És megajándékojzák,
A királyaknak urát,
Szentségit magasztalják.

A szűz Istent fogada,
Szűz szülé e világra
És szüzen megmarada.

5. Lippangós Erdőben 215 Ft

Lippangós Erdőben

Lippangós erdőbe
Költött galambecska,
Világ váltságáér
Született bárányka.
Mü kicsikék vajunk,
Szóllani sem tudunk,
Mégis az istennek
Dicséretet mondunk.
Szállásikra adja az isten!

6. Eljött a Karácsony 215 Ft

Eljött a Karácsony

Eljött a karácsony
Borzas szakállával,
Fenyegetnek engem
Kétágú kolbászval.
Nem kell nekem kolbász,
Csak egy darab kalács,
Ha nincs e ládába,
Van e kamarába,
Ha egyébet adnak
Az én tarisnyámba.
Szállásikra adja az isten!

7. Szűz Mária Ez Világra Nekünk Szent Fiját Hozá 215 Ft

Szűz Mária Ez Világra Nekünk Szent Fiját Hozá

Szűz Mária ez világra nekünk, szent fiját hoza,
A jászolyba helyeztetvén őtet, imígyen szóla,
Aludjál én magzatom, nyugojál virágom,
Így énekelvén és örvendezvén.

Ökör szamár rehája lehelvén, mintha mondanák.
Úr és Isten most közöttünk fekszik, együtt vigadnak.
Mer az égi madarak és erdei vadak,
Őtet imádják és magasztalják.

Azét mü is halandó emberek, őtet dicsérjük.
Dicsőséges születése napját, vígan szenteljük.
Az atya úristennek, nekünk kegyelmesnek,
Hálákat adjunk, szívből vigadjunk.

Aki hozzánk irgalmasságából, szent fiát küldi,
Hogy ő mind a bűnös embereket idvezíteni.
Ki mihent születteték, ottan kergetteték
Kegyes királyunk, édes Jézusunk.

Ó te kegyes asszonyunk Mária, Istennek anyja
E világnak te vagy esedező oltalmazója
Ne felejtkezzél rólunk, ó édes gyámolunk
Te légy oltalmunk erős paizsunk!

8. Tudom, Komecskámnak Vajan Borecskája 215 Ft

Tudom, Komecskámnak Vajan Borecskája

Tudom komecskámnak
Vajan borecskája,
Tudom mibe tartsa
csereputinyába?
Ha nem ad belőle
Hosszon meg az orra,
Mind a berbécs szarva.
Szállásikra adja az isten!

9. Áldja Meg az Isten E Háznak Gazdáját 215 Ft

Áldja Meg az Isten E Háznak Gazdáját

Áldja meg az Isten
E háznak gazdáját,
Családjával együtt
Házi gazdasszonyát!
Hogy vígan várhassák
A küsdeg jézuskát.
Szállásikra adja az isten!

10. Ez Új Esztendőbe Üljenek Örömvel 215 Ft

Ez Új Esztendőbe Üljenek Örömvel

Ez új esztendőbe
Üljenek örömvel,
Örömvel menjenek
Jézus elejibe.
Elejibe menvén
Úgy dicsérjék mennybe,
Dicsértessék az Úr
Jézusnak szent neve.
Szállásikra adja az isten!

11. Kelj Fel, Keresztény Lélek 215 Ft

Kelj Fel, Keresztény Lélek

Kelj fel keresztény lélek,
A nagy Istenre kérlek,
Tekints bé a jászolyba,
Úr Jézus fekszik abban!
Ó én szerelmes Jézusom!
Ó én szerelmes Jézusom!

Nézd, mily kemény az ágya,
Tiszta szerelmünk tárgya,
Azért fekszik új ágyon,
Hogy mü szívünk gyulladjon.
Ó én szerelmes Jézusom!
Ó én szerelmes Jézusom!

Szűz anyának szent teje,
Úr jézus eledele,
Kénálja szüveinket,
Hogy űzze el vétkeinket.
Ó én szerelmes Jézusom!
Ó én szerelmes Jézusom!

Hirdessük egész fődnek,
Nagy voltát a gyermeknek,
Legyünk kedves hajléki,
Szüvünket adjuk neki.
Ó én szerelmes Jézusom!
Ó én szerelmes Jézusom!

Csukuljuk meg kezeit,
Törölgessük szemeit,
Bűneinket utáljuk,
Magunkat neki adjuk.
Ó én szerelmes Jézusom!
Ó én szerelmes Jézusom!

Jézus örök fényesség,
A kis testbe nagy felség,
Neked lejen dicsőség,
Mondja minden nemzetség.
Ó én szerelmes Jézusom!
Ó én szerelmes Jézusom!

12. Csordapásztorok Midőn Betlehembe 215 Ft

Csordapásztorok Midőn Betlehembe

Csordapásztorak, midőn Betlehembe,
Csordát őrözének éjjel a mezőbe,
Éjjel a mezőbe.

Isten angyalai jövének melléjik,
És nagy félelemvel telék meg ők szüvik,
Telék meg ők szüvik.

Örömet mondok nektek, ne féljetek,
Met most megszületett tük üdvezítőtök,
Tük üdvezítőtök.

Menjetek el bé hamar a városba,
Ott megtaláljátok jézust a jászolyba,
Jézust a jászolyba.

Nem fekszik ágyba, sem kis palotába,
A hideg jászolyba, rongyos istállóba,
Rongyos istállóba.

El es indulának és el es jutának,
A Szűz Márijának jó napot mondának,
Jó napot mondának.

Jó napat, jó napat, anyám Szűz Márija,
Ki világra hoztad világ megváltóját,
Világ megváltóját.

Serkenj fel fiam, pásztorak eljöttek,
Mennynek és a földnek teremtő szent ura,
Teremtő szent ura.

13. Mit Pencergetsz Te Lejány Ott a Gőz Lábánál 215 Ft

Mit Pencergetsz Te Lejány Ott a Gőz Lábánál

Mit pencergetsz te lejány
Ott a gőz lábánál?
Inkább fordulj
Terített asztalnál,
Vedd az okást,
Kavarítsd a lábast,
Mikor bé mejünk,
Addig ki nem jövünk,
Meddig kilencvenkilenc kalácsot,
A karjadba nem akasztunk.
Szállásikra adja az isten!

14. Hallod-e Barátom, Mondd Meg, Honnat Jöttél 215 Ft

Hallod-e Barátom, Mondd Meg, Honnat Jöttél

Hallod-e barátom,
Mondd meg honnat jöttél,
Hogy merél ajtómon
Nagy bátran zergetni?
Látod-e királynak
Haragjába estél,
Félél volna császár
Parancsolatjára.
Jöttél Názáretba,
Erre virrasztásra.
Adj nekünk szállásot
Erre az éjszakára!
Szállást nem adhatok,
Vendégeim vannak,
Királyok, császárok,
De még azok után
Többeket is várok.
E városon kívül
Vagyon egy istálló,
Oda fognak szállni
A jövevény szállók.
Kemény kősziklához
Hasonló nemzetség,
Még a pogánynál is
Van engedelmesség.
Hát tenálad hogy nincs
Uradhoz kegyesség.
Szállásikra adja az Isten!

15. Látám Komámasszony Zörgeti-Pörgeti a Kóccsát 215 Ft

Látám Komámasszony Zörgeti-Pörgeti a Kóccsát

Látám komámasszony,
Zörgeti-pörgeti a kóccsát,
Kócsolja ládáját,
Mézes pálinkáját.
Tán pénzt akar adni,
El se fogjuk venni,
Egy kalácskát várunk,
Avval is elébb állunk.
Szállásikra adja az Isten!

16. Paradicsom Kőkertibe 215 Ft

Paradicsom Kőkertibe

Paradicsom kőkertibe,
Arany széna leterítve,
Abba vajon aranybűcsű,
Abba nyugszik Urunk Jézus.

Jobb kezébe aranyalma,
Bal kezébe aranyvessző,
Fel-felhajtsa, le-lecsapja,
Fel-felhajtsa, le-lecsapja.

Én olyan fát nem es láttam,
Mint Úrjézus keresztfája,
Met ő vérvel virágozik,
Szent lelkekvel gyümülcsözik.

Temetőbe cserdítének,
Az angyalok legyűlének,
Aranymisét hallgatának,
Egy olvasót elmondának.

17. Én Kicsike Vagyak, Sokat Nem Maradak 215 Ft

Én Kicsike Vagyak, Sokat Nem Maradak

Én kicsike vajak,
Sokat nem maradak,
Egy pereckét várok.
Ha nem adnak pereckét,
Betöröm a kemencét.
Szállásikra adja az Isten!

18. Áldja Meg az Isten Ez Háznak Gazdáját 215 Ft

Áldja Meg az Isten Ez Háznak Gazdáját

Áldja meg az Isten
Ez háznak gazdáját,
Cselédjivel együtt
Kedves gazdasszanyát.
Piros hajnal után
Hojza fel a napját,
Rakja meg udvarát
Rogyogó fránkjával.
Piros hajnal után
Hojza fel a napját,
Hogy vígan várhassák
A küsdeg Jézuskát.
Szállásikra adja az Isten!

19. Ma Karácson Napja Nyárba Esett Vóna 215 Ft

Ma Karácson Napja Nyárba Esett Vóna

Ma karácson napja
Nyárba esett vóna,
Mü rebegő nyelvünk
Meg se fagyott volna.
Mü kicsikék vajunk,
Szóllani sem tudunk,
Mégis az Istennek
Dicséretet mondunk.
Szállásikra adja az Isten!

20. Jó Emberi Nemzet, Készülj Vigasságra 215 Ft

Jó Emberi Nemzet, Készülj Vigasságra

Jó emberi nemzet
Készülj vigasságra,
Met eljött a Jézus
Szegény szállására.
Tisztítsd ki a házadat,
Hídd bé őköt,
Hogy vigyék a lelkedet
Boldog mennyországba.
Szállásikra adja az Isten!

21. Pásztorok Keljetek, Hamar Induljatok 215 Ft

Pásztorok Keljetek, Hamar Induljatok

Pásztorok keljetek, hamar induljatok,
Betlehem várossába, rongyos istállócskába.
Siessünk, ne késsünk,
Hogy még ottan ezen éjjel lehessünk,
Mü urunknak tiszteletet tehessünk.

Angyal azt állítsa, nyilván bizonyítsa,
Hogy van jele fényeknek, helye születésének,
Pajtába, polyvába,
Bé vajan ő takarval posztócskába,
És vajan helyeztetvel a jászolyba.

Úrjézus üdvezlégy, ki hogy emberré légy,
Hozzánk való szerelmed, véghetetlen kegyelmed,
Indíttat lehozat,
A fődre hogy bűnösököt vígasztald,
Megtérőket boldogságra magasztald!

22. Ez Nagy Vigasságos Öremet Hírdeték 215 Ft

Ez Nagy Vigasságos Öremet Hírdeték

Ez nagy vigasságos
Örömet hirdeték,
Met Úrjézus Krisztus
Most megszületteték.
Mennynek, földnek ura
Megjelent nálunk,
Nap és a csillagok
Rogyogón örülnek,
Angyalok az égben
Vígan énekelnek.
Ők is dicséretet
Mondanak Istennek.
Szállásikra adja az Isten!

23. Hallom Asszanyomnak Sűrű Mosolygását 215 Ft

Hallom Asszanyomnak Sűrű Mosolygását

Hallom asszanyomnak
Sűrű mosolygását,
Zergeti-pergeti
A ládája kóccsát.
Eléveszi hét-
Singes kolbászát,
S a nyolcba fonott Szent
János kaláccsát.
Ha nem ad belőle,
Úgy hargadjon meg az urra,
Mint a száz esztendős
Berbécsnek a szarva.
Szállásikra adja az Isten!

24. Ennek a Lejánynak Van Egy Magyarója 215 Ft

Ennek a Lejánynak Van Egy Magyarója

Ennek a lejánynak
Van egy magyarója,
Ha nekem nem adja,
Hulljon el a haja,
Horgadjék az orra,
Mind a berbécs szarva!
Szállásikra adja az Isten!

25. Elindula József Szép Szűz Márijával 215 Ft

Elindula József Szép Szűz Márijával

Elindula József szép Szűz Márijával,
Szép Szűz Márijával, terhes mátkájával.

Ők is béérének Betlehem városba,
Szállást kérdezének, szállást nem kapának.

E városon kívül egy hitvány istálló,
Oda foga szállni az idegen szálló.

Keljetek pásztorak, született uratok,
Született uratok, nektek meváltótok!

Menjetek el hamar Betlehem városba,
Ott megtaláljátok Jézust a jászolyba!

Se nem fekszik ágyba, sem kis palotába,
Szalmába vajon el szállást nem kapának.

26. Pásztorok, Pásztorok Örvendezvel 215 Ft

Pásztorok, Pásztorok Örvendezvel

Pásztorok, pásztorok örvendezvel,
Sietnek Jézushoz Betlehembe.
Köszöntést mondanak a küsdednek,
Ki váltságot hozott az embereknek.

Angyalok szózata münket es hív,
Értse meg ezt tehát minden hű szív!
A küsded Jézuskát mü es áldjuk,
Mind a hív pásztorok magosztaljuk.

Üdvezlégy kis Jézus reménységünk,
Aki ma váltságot hoztál nékünk.
Meghoztad az igaz hit világát,
Megnyitád szent atyánk mennyországát.

Dicsőség imádás az atyának,
Érettünk született szent fijának,
És a vígasztaló szentléleknek,
A szentháromságban az egy Istennek!

27. Keljetek, Pásztorok, Kik Mélyen Alusztok 215 Ft

Keljetek, Pásztorok, Kik Mélyen Alusztok

Keljetek pásztorok,
Kik mélyen alusztok,
Megszületett uratok,
Kegyes királyotok.

Menjetek el gyászba,
Betlehem városba,
S ott megtaláljátok
Jézust a jászolyba!

Se nem fekszik ágyba,
Sem kis palotába,
A szénába nyugszik
Bornyúk jászolyába.

Ökör és a szamár
Rehája lehelvén,
A nap a Szűz Márija
Istennek szent anyja.

28. Hat Szeretett Gazda Ma Karácson Napja 215 Ft

Hat Szeretett Gazda Ma Karácson Napja

Hat szeretett gazda,
Ma karácsony napja,
A futón, a borzafalvi fazekban
Rotyog a káposzta,
Benne a disznyónak
Két hátisó lába,
Mellette a kolbász, a hurka,
Ne kapd el te Gyurka!
Szállásikra adja az Isten!

29. Libános Erdején Kötött Galambocska 215 Ft

Libános Erdején Kötött Galambocska

Libános erdején
Kőtött galambocska,
Világ váltságáén
Meghalt bárányecska,
Ez az istentől van,
Kinek nem hittünk soha,
Sehol süté bárány
Melegen születték,
Se mennyei könyér
Mindennek adatik.
Szállásikra adja az Isten!

30. Paradicsom Kőkertibe, Arany Széna Leheljetve 215 Ft

Paradicsom Kőkertibe, Arany Széna Leheljetve

Paradicsom kőkertibe
Arany széna leheljetve,
Két felibe két angyalka,
Közepibe Szűz Márjacska.

Jobb kezibe aranyvessző,
Bal kezibe arany alma,
Szazt a vesszőt megszolintá,
Szaz angyalkák ledülének.

Szaz angyalkák ledülének,
Lábaihoz térdelének,
Egy olvaszót elmondának,
Szott esz miszét hallgatának.

31. Örvendezünk, Betlehembe Mejünk, Ajándékokval 215 Ft

Örvendezünk, Betlehembe Mejünk, Ajándékokval

Örvendezünk, Betlehembe mejünk ajándékokval,
Istállóhoz, bornyúk jászolyához a pásztorokval.
Ott született Isten fia, egy kis gyermecske,
Atyáinktól régtől fogván várt küsdedecske.

Kemén ágyba, se hideg jászolyba sír mü örömünk,
Kis korába, első órájába már szenved értünk.
Meztelen testecskéje hóval bételik,
Hideg széltől fejecskéje jaj, mint sérteték.

Ezt látjátok, méges nem szánjátok édes Jézusunk.
Ezt látjátok, méges nem szánjátok édes Jézusunk.
Igérjük, hogy soha többet meg nem bántunk már!
Jöjj el édes Jézus, jöjj el, lelkünk készen vár.

32. Felkelék Én Jó Regvel Hajnalba 215 Ft

Felkelék Én Jó Regvel Hajnalba

Felkelék én jó regvel hajnalba,
Megmosdódtam minden bűneimtől,
Megkendőztem arany kendezőmvel,
Kimenék én ajtóm elejébe.

Feltekinték magas mennyországba,
Nyitva látám mennyország kapuját,
S azan belül mennyország ajtóját,
S azan fejel egy rengő bőcsőcskét.

Mellette van anyánk Szűz Márija,
A lábával rengetgete vala,
A lábával rengetgete vala,
S a szájával mondogata vala.

Aludjál, aludjál Istennek báránya,
Met eljöttél világ váltságára.
Aludjál, aludjál Istennek báránya,
Met eljöttél világ váltságára!

33. Könyörülj Méltóságval 215 Ft

Könyörülj Méltóságval

Könyörülj méltóságval
Testi szenvedésedbe
Kegyes Jézus!
Drága véred önteték,
Mü lelkünk tisztíttaték
Áldott Jézus.

Mü vigasztalásunkra,
Örökös váltságunkra,
Kegyes Jézus.
Mennyből nekünk adattál,
Jézusnak hívattattál
Áldott Jézus.

Ezen új esztendőbe,
Ott egész életünkbe
Kegyes Jézus.
Ott haj legyünk kedvedbe,
Végig szent kegyelmedbe,
Áldott Jézus.

34. Dicsőség Mennybe az Istennek 215 Ft

Dicsőség Mennybe az Istennek

Dicsőség mennybe az Istennek,
Dicsőség mennybe az Istennek.
Az angyali seregek vígan így énekelnek:
Dicsőség, dicsőség Istennek.

Békesség fődön az embereknek,
Békesség fődön az embereknek.
Kit az igaz szeretett kis Jézushoz vezetett,
Békesség, békesség embernek.

Dicsérjük a szent angyalokval,
Imádjuk a hív pásztorakval.
Az isteni gyermeket, ki münköt úgy szeretett,
Dicsérjük, imádjuk és áldjunk.

Kis Jézus ne vess meg bennünköt,
Hallgasd meg buzgó kérésünköt!
Jászojadnál fogadjuk, hogy a vétket elhagyjuk.
Ó jézus ne vess meg, hallgass meg!

Dicsőség az örök atyának
És értünk született fiának!
S mindkettő szentléleknek, a malaszt kútfejének.
Dicsőség, dicsőség Istennek!

35. Mit Pencergetsz Lejányoska a Gőz Lába Alatt 215 Ft

Mit Pencergetsz Lejányoska a Gőz Lába Alatt

Mit pencergetsz lejányecska
A gőz lába alatt?
Keresi a ládájának a kóccsát,
Hogy vegye ki a hetvenhét garassát.
Ha nekem nem adja,
Horgadjék az orra,
Mind a berbécs szarva.
Vastagodjék a nyaka,
Mint a bihal borja.
Szállásikra adja az Isten!

36. Ma Karácson Napja, Hónap Másodnapja 215 Ft

Ma Karácson Napja, Hónap Másodnapja

Ma karácson napja,
Hónap másodnapja.
Nem kell nekem hagyma,
Egye meg a gazda!
Diribdarab hurka,
Esik tarisnyámba.
Ne vágd el te Gyurka,
Met most is igen kurta!
Szállásikra adja az Isten!

37. Hol Vagy Istán Király, Téged Magyar Kéván 215 Ft

Hol Vagy Istán Király, Téged Magyar Kéván

Hol vagy Istán király
Téged magyar kéván?
Gyászos őtözetbe,
Teelőtted sírván.

Hol vajtak magyarok
Tündöklő csillaga?
Valahol es vajtok
Nemzetünk istápja.

Rólad emlékezünk,
Csordulnak könnyeink,
Búval harmatoznak,
Szomorú mezeink.

Virágas kert vala
Régen Pannónjába,
Kit te Szűz Mária,
Híven öntöz vala.

S e kertnek kertésze
Istán király vala,
Árva magyaroknak,
Választott ez napra.

Reménségünk
Benned van és Márjába,
Mü magyar nemzetünk
Nagy pátrónájában.

Tekints Istán király
Szegén magyarokra,
Fordítsd szemeidet
Régi országodra!

38. "Nagy Öröm Volt Nekünk a Karácsony Estéje" 215 Ft

"Nagy Öröm Volt Nekünk a Karácsony Estéje"

Nagy öröm volt nekünk a Karácson estéje. Alig vártuk, hogy szürküledjék bé, hogy kezdjük el az éneklést. Addig énekeltünk a gyermekek, míg az éjféli mise kezdődött. Azután, a mise után, a felnőttek énekeltek. Alig vártuk, menjünk énekelni, azét hogy keressük fel a rokonokat es, de nem csak, hanem még kapjunk valamit es - az a valami az pénz volt, dió, alma, kalács, akinek volt.
Legjobban örvendtünk a pénznek, me aztán futtunk, hogy vejünk vele cukorkát, és az almának, me akkor tél közepibe az almának legjobban örvendtünk. Jó íze volt, nem az a íze volt mind a nyárba.
És ha hol adtak pénzt és almát, ottan nagy sor kerekedett a kapuba. Vártuk a sort hogy jöjjön nekünk is a rendünk énekelni, hogy kapjuk meg azt az almecskát.

Nyisztor Ilona - Pusztinai Nagy Hegy Alatt

Nyisztor Ilona
Pusztinai Nagy Hegy Alatt
Etnofon
2002

Népzene

Nyisztor Ilona - Elment A Madárka

Nyisztor Ilona
Elment A Madárka
Etnofon
2003

Népzene